Programs and Curriculum

Enhanced K to 12 Basic Education Curriculum

Pre-Elementary and Elementary

Course Description No. of Contact Hours
Filipino K2 Komunikasyon sa Filipino 2.5
English K2 Communication Skills 2.5
Mathematics K2 Numeracy Skills 2.5
Science K2 Sensory Perceptual Skills 2.5
MAPEH K2 Motor and Creative Skills
Routinary Activities
2.5
2.5
Course Description No. of Contact Hours
Filipino 1 Sining ng Komunikasyon sa Filipino 5
English 1 Communication Arts in English 5
Mathematics 1 Mathematics 5
Science 1 Science and Health 4
Araling Panlipunan 1 Music, Arts ,Physical Education and Health 4
MAPEH 1 Araling Panlipunan 4
Edukasyon sa Pagpapakatao 1 Edukasyon sa Pagpapakatao 3
Computer 1 Mousing, Keyboarding and Drawing 1
Course Description No. of Contact Hours
Filipino 2 Sining ng Komunikasyon sa Filipino 5
English 2 Communication Arts in English 5
Mathematics 2 Mathematics 5
Science 2 Science and Health 4
Araling Panlipunan 2 Music, Arts ,Physical Education and Health 4
MAPEH 2 Araling Panlipunan 4
Edukasyon sa Pagpapakatao 2 Edukasyon sa Pagpapakatao 3
Computer 2 Mousing , Keyboarding and Drawing ( Level 4) 1
Course Description No. of Contact Hours
Filipino 3 Sining ng Komunikasyon sa Filipino 5
English 3 Communication Arts in English 5
Mathematics 3 Mathematics 5
Science 3 Science and Health 4
Araling Panlipunan 3 Music, Arts ,Physical Education and Health 4
MAPEH 3 Araling Panlipunan 4
Edukasyon sa Pagpapakatao 3 Edukasyon sa Pagpapakatao 3
Computer 3 Explore MS Office 3
Course Description No. of Contact Hours
Filipino 4 Sining ng Komunikasyon sa Filipino 5
English 4 Communication Arts in English 5
Mathematics 4 Mathematics 5
Science 4 Science and Health 5
Araling Panlipunan 4 Araling Panlipunan 4
MAPEH 4 Music, Arts , Physical Education and Health 4
Edukasyon sa Pagpapakatao 4 Edukasyon sa Pagpapakatao 3
Computer 4 MS Office Basic 3
EPP 4 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4
Course Description No. of Contact Hours
Filipino 5 Sining ng Komunikasyon sa Filipino 5
English 5 Communication Arts in English 5
Mathematics 5 Mathematics 5
Science 5 Science and Health 5
Araling Panlipunan 5 Araling Panlipunan 4
MAPEH 5 Music, Arts , Physical Education and Health 4
Edukasyon sa Pagpapakatao 5 Edukasyon sa Pagpapakatao: Pagahuhubog ng Pagkatao para sa Pagtibay ng Bansa 3
Computer 5 MS Office Intermediate 3
EPP 5 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4
Course Description No. of Contact Hours
Filipino 6 Sining ng Komunikasyon sa Filipino 5
English 6 Communication Arts in English 5
Mathematics 6 Mathematics 5
Science 6 Science and Health 5
Araling Panlipunan 6 Araling Panlipunan 4
MAPEH 6 Music, Arts , Physical Education and Health 4
Edukasyon sa Pagpapakatao 6 Edukasyon sa Pagpapakatao: Pagahuhubog ng Pagkatao para sa Pagtibay ng Bansa 3
Computer 6 MS Office Advanced 3
EPP 6 Edukasyong Pantahanan at Pangkabuhayan 4

Junior High School

Course Description No. of Contact Hours
Filipino 7 Ibat-ibang Panitikan ng mga Rehiyon at Panuntunang Pambalarila 4
English 7 Contemporary Philippine Literature and Communication Arts Skills 5
Mathematics 7 Number Sense, Algebra, Measurement and Geometry 5
Science 7 - A Introduction to Chemistry, Physics and Biology 4
Science 7 - B Earth Science 3
Araling Panlipunan 7 Heograpiya ng Asya 3
Technology and Livelihood Education 7 Exploratory 4
MAPEH 7 Music, Arts, Physical Education and Health 3
Edukasyon sa Pagpapakatao 7 Pagdadalaga at Pagbibinata Tungo sa Pag-unlad 3
Computer Technology 7 Office Productivity Suite and Basic PC Hardware Servicing 3
Drafting 7 Freehand Drawing 3
Course Description No. of Contact Hours
Filipino 8 Pambansang Panitikan at Panuntunang Pambalarila 4
English 8 African and Asian Literature and Communication Arts Skills 5
Mathematics 8 - A Algebra and Geometry 4
Mathematics 8 - B Statistics 3
Science 8 - A Advanced Biology 3
Science 8 - B Chemistry, Physics, and Environmental Science 3
Araling Panlipunan 8 Araling Asyano 4
Technology and Livelihood Education 8 Exploratory 5
MAPEH 8 Music, Arts, Physical Education and Health 4
Edukasyon sa Pagpapakatao 8 Pamilya at Pakikipagkapwa 3
Computer Technology 8 Digital Arts and Multimedia 3
Drafting 8 Mechanical Drafting 3
Course Description No. of Contact Hours
Filipino 9 Saling-akdang Asyano at Panuntunang Pambalarila 4
English 9 Anglo-American Literature and Communication Arts Skills 5
Mathematics 9 - A Algebra and Geometry 4
Mathematics 9 - B Trigonometry 3
Science 9 - A Chemistry 1 4
Science 9 - B Physics 1 3
Araling Panlipunan 9 Ekonomiks 3
Technology and Livelihood Education 9 Majorship 5
MAPEH 9 Music, Arts, Physical Education and Health 4
Edukasyon sa Pagpapakatao 9 Pambansang Pagkakaisa at Lipunan 3
Computer Technology 9 Internet Technology and Web Designing 3
Drafting 9 Architectural Drawing 3
Course Description No. of Contact Hours
Filipino 10 Saling-akdang Pandaigdig at Panuntunang Pambalarila 4
English 10 World Literature and Communication Arts Skills 5
Mathematics 10 - A Algebra, Geometry and Probability 4
Mathematics 10 - B Analytical Geometry 3
Science 10 - A Physics 2 4
Science 10 - B Chemistry 2 3
Araling Panlipunan 10 Napapanahong Usaping Panlipunan (Contemporary Issues) 3
Technology and Livelihood Education 10 Majorship 7
MAPEH 10 Music, Arts, Physical Education and Health 4
Edukasyon sa Pagpapakatao 10 Pagmamahal sa Diyos at Moralidad 3
Computer Technology 10 Applications Programming Using Visual Basic 3

Senior High School - Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM)

Course Description No. of Contact Hours
Eng 11A Oral Communication in Context 4
Fil 11A Komunikasyon at Pananaliksik sa Wika at Kulturang Pilipino 4
Math 11A General Mathematics 4
Sci 11A Earth Science 4
Philo 11A Introduction to Philosophy of Human Person 4
PE 11A Physical Education and Health 1
E-Tech 11A Empowerment Technologies (E-Te 4
Cal 11A Pre-Calculus 4
Course Description No. of Contact Hours
Eng 11B Reading and Writing Skills 4
Fil 11B Pagbasa at Pagsusuri ng Iba’t-Ibang Teksto Tungo sa Pananaliksik 4
Math 11B Statistics and Probability 4
Sci 11B Disaster Readiness and Risk Reduction 4
PD 11 Personal Development/ Pansariling Kaunlaran 4
PE 11B Physical Education and Health 1
Research 12A Research in Daily Life 1 4
Cal 11B Basic Calculus 4
Chem 11 General Chemistry 1 4
Course Description No. of Contact Hours
Lit 12A 21st Century Literature from the Philippines and the World 4
MIL 12A Media and Information Literacy 4
SosSci 12A Understanding Culture, Society and Politics 4
PE 12A Physical Education and Health 4
Eng 12A English for Academic and Professional Purpose 4
Fil 12A Pagsulat sa Filipino sa Piling Larangan (Akademika) 1
Phy 12A General Physics 1 4
Bio 12A General Biology 1 4
Course Description No. of Contact Hours
PE 12B Physical Education and Health 1
SocSci 12B Contemporary Philippine Arts from the Regions 4
Research 12B Research in Daily Life 2 4
Entrep 12B Entrepreneurship 4
ResProj 12B Research Project 4
Phy 12B General Physics 2 1
Bio 12B General Biology 2 4
Chem 12B General Chemistry 2 4
WI 12 Work Immersion 4