Day 2 (February 21, 2017)

Day 2 (February 21, 2017)

BOXING
REGION VS REGION WINNER
VI VII VII
NCR III NCR
V IV IV
VI III IV
VI VII VII
III VI III

 

BASKETBALL (MEN)
REGION VS REGION WINNER
III X III
II NCR NCR
XI IV IV
IX CAR IX
I VII I
VI V V

 

VOLLEYBALL (WOMEN)
REGION VS REGION WINNER
XI NCR NCR
IX CAR IX
VI II II
I VII VII
III IV III
I CAR CAR
IX VII IX

 

VOLLEYBALL (MEN)
REGION VS REGION WINNER
V IX V
ARMM X X
IV I IV
CAR NIR NIR
NCR II NCR

 

FUTSAL (WOMEN)
REGION VS REGION WINNER
II NCR NCR
CAR V CAR
NIR VII NIR
X VI DRAW
NCR CAR NCR
III X III
IV XI IV
NIR VI NIR (PENALTY SHOOT OUT)

 

SOFTBALL (WOMEN)
REGION VS REGION WINNER
NCR VII NCR
VIII XII VIII
V CAR CAR
NIR VII NIR

 

FOOTBALL (WOMEN)
REGION VS REGION WINNER
X VII X
NCR I NCR
NIR V DRAW

 

FOOTBALL 
REGION VS REGION WINNER
CAR II CAR
XI IX IX
FacebookTwitterGoogle+Share